NORTH REGION - 04368 - Karaikal

SN

Office

Phone

Call Sign

Email- ID

1

SSP Karaikal

223238

Kilo I ssp(dot)kkl@nic(dot)in

2

SP North

237020

Kilo 3

spn(dot)kkl(dot)py@gov(dot)in

3

CI Kottucherry

265100

Kilo 7

kotci(dot)kkl(dot)py@gov(dot)in

4

Thirunallar PS

236465

Kilo 55

tnrps(dot)kkl@nic(dot)in

5

Ambagarathur OP

251100

Kilo 56

-

6

Kottucherry PS

265100

Kilo 57

ktcps(dot)kkl@nic(dot)in

7

Nedungadu PS

261100

Kilo 58

ndgps(dot)kkl@nic(dot)in

8

All Women PS

222434

Kilo 59

awps(dot)kkl@nic(dot)in

9

PCR Cell

222067

Kilo 60

pcr(dot)kkl@nic(dot)in

10

Coastal PS

224750

-

coastl(dot)kkl@nic(dot)in

11

Special Branch

-

-

sb(dot)kkl@nic(dot)in

12

Police Radio Branch

-

India 56

prb(dot)kkl@nic(dot)in

13

CCR Karaikal

223100

India 59

-